آرتروسکوپی به چه معناست ؟

بهترین بافت برای جایگزینی رباط صلیبی قدامی (ACL)
آوریل 18, 2017
ارتوبیلوژیکس (ORTHOBIOLOGICS) چیست ؟
آوریل 18, 2017

آرتروسکوپی به معنای دیدن داخل مفصل با استفاده از سیستم اُپتیک است

که این سیستم شامل لنز آرتروسکوپی, دوربین ( Camera) سیستم نمایش دهنده , نور سرد می باشد.

عمل جراحی با استفاده از سیستم آرتروسکوپی و موسوم به آرتروسکوپیک در یک سری از مفاصل در حال حاضر رایج تر است منجمله آرتروسکپی مفصل زانو , مفصل شانه, مفصل مچ پا , و به تازگی مفصل لگن ( هیپ ) و مچ دست و آرنج و ستون فقرات .

leading software development company india what is an adblock what is an ecommerce platform what is an ecommerce store what is an outsourcing company what is data management what is data management explain what is data management software what is data management system what is data management technology