بهترین بافت برای جایگزینی رباط صلیبی قدامی (ACL)

منیسک دیسکوئید
آوریل 18, 2017
آرتروسکوپی به چه معناست ؟
آوریل 18, 2017

معمولا برای بازسازی رباط صلیبی قدامی از تاندون خود فرد استفاده میشود….

و تاندون کشککی به روش BTB که در این روش تاندون کشککی (پَتلار) همراه با تکه ای از استخوان کشکک و استخوان تیبیا ( درشت نی ) برداشته میشود و برای بازسازی رباط ACL مورد استفاده قرار میگیرد.

3573 orig

همچنین از تاندون هامسترینگ میتوان استفاده کرد و روش معمول استفاده از دو تاندون همسترینگ شامل سِمی تندینوزوس و گِرَسیلیس میباشد ولی اخیراُ برای این که کمتر از قدرت همسترینگ کاسته شود تنها از تاندون سمی تندینوزوس استفاده میشود و به شکل سه لا آماده و جایگزین رباط ACL میشود . به علاوه استفاده از تاندون از بانک تاندون ( که از کاداور یا جنازه تهیه شده است ) به نام آلوگِرَفت مرسوم شده است و تحقیقات انجام شده نشان دهنده نتایج خوب و نزدیک به استفاده از تاندون خود فرد ( اُتوگِرَفت) بوده است . البته تحقیقاتی برای استفاده از نسوج و مواد سنتِتیک و مصنوعی برای جایگزینی و بازسازی رباط صلیبی قدامی انجام شده است ولی نتایج موفقیت آمیزی به دست نیامده است .

leading software development company india what is an adblock what is an ecommerce platform what is an ecommerce store what is an outsourcing company what is data management what is data management explain what is data management software what is data management system what is data management technology